Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức hội nghị Phổ biến chuyên đề phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm