Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp khu vực Miền nam