Công ty Quản lý bay miền Trung kết nạp đảng viên mới