Công ty Quản lý bay miền Trung: Vượt thách thức, khó khăn, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy