Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay: Hội nghị Đảng ủy mở rộng ngày giáp Tết