Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 điểm tại Đảng bộ Trung tâm Hiệp đồng điều hành bay