Đại hội Chi bộ Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay nhiệm kỳ 2022-2025