Đại hội Đảng: Đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư