Đại hội Đảng: Nguyên tắc, hình thức bầu cử trong Đảng