Đại hội điểm Chi bộ Ban Kỹ thuật nhiệm kỳ 2017-2020