Đại hội điểm Chi bộ phòng Tài chính thuộc Đảng bộ Trung tâm Quản ly luồng không lưu