Đại hội điểm Chi bộ Trung tâm Cảnh báo thời tiết thuộc Đảng bộ Trung tâm Quản lý luồng không lưu nhiệm kỳ 2017 - 2020