Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân Đà Nẵng tổ chức chuyên đề giáo dục truyền thống Cách mạng