Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc"