Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Nam phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng