Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng