Đảng bộ TCT Quản lý bay: Kiện toàn tổ chức Đảng tại Trung tâm Dịch vụ thương mại Quản lý bay