ĐẢNG BỘ TCT QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP