Đảng bộ TCT Quản lý bay Việt Nam tham dự Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”