Đảng bộ VATM: Hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022