Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khai giảng lớp đối tượng kết nạp Đảng năm 2015.