Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch