Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII của Đảng