Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, xây dựng phương hướng lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023