Đảng bộ Trung tâm Hiệp đồng Điều hành bay tổ chức đại hội điểm