Đảng bộ VATM nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên 6 tháng cuối năm