Đảng bộ VATM: Tham dự Hội nghị sơ kết đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị