Đảng bộ VATM tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ 5, khóa XIII