Đảng bộ VATM: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 17, khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020