Đảng bộ VATM tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng