Đảng bộ VATM: Tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 11 khóaXII của Đảng và một số văn bản chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp