Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng