Đảng ủy Công ty QLB miền Nam tổ chức Hội nghị " Tiếp tục thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng trong tình hình hiện nay"