Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Nam hoàn thành kiểm điểm năm 2018