Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Nam hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm