Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng