Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức Hội nghị về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết TW4, khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng