Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Nam tổng kết công tác Đảng năm 2023