Đảng ủy Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay tổ chức phổ biến chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTW Khóa XII và Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020, tầm nhìn 2030