Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)