Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng