Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam Tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khóa XII