Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2017