Đảng ủy VATM: Ban hành Chỉ thị về việc lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022