Đảng ủy VATM ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng