Đảng ủy VATM ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng