Đảng ủy VATM: Ban hành Kế hoạch Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên giai đoạn 2021-2025