Đảng ủy VATM: Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-TW của Bộ Chính trị