Đảng ủy VATM: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/ĐUK