Đảng ủy VATM: Ban hành nghị quyết chuyên đề về Nâng cao chất lượng chi bộ và công tác phát triển đảng viên